Arrangementer

Webmaster: Søren P. Petersen, Sidst opdateret: 11/10-2018

Klik på maleriet for at se det ubeskåret

Arrangementer

Historisk-topografisk Selskab for Søllerødegnen

Arrangementer

Eftårets program 2018

  • 2. september: Sensommerudflugt
  • 22. september: Ejbybunkeren og Vestvolden
  • 9. oktober: Ebberød - i fortid og nutid
  • 23. oktober: Nordre Mølle og Lyngby Kirke
  • 6. december: Foredrag om "Rudersdal i Danmarkshistorien", bind 2: De sidste 100 år.

 

Detaljer ses nedenfor. NB! "Klik" på billederne for at se dem i stort format.

 

Vi har et stort Galleri med fotos fra afholdte arrangementer.

Fotogalleri

 

Se billederne fra de enkelte afholdte arrangementer under fanen Galleri.

Udflugt til Lyngby Nordre Mølle og Lyngby Kirke

Tirsdag, den 23. oktober, kl. 16:30-18:30

Lyngby Nordre Mølle, Lyngby Hovedgade 24, 2800 Kongens Lyngby

 

Vores udflugt til Lyngby er delt i to dele. Første del er et besøg på møllen, hvor arkivar ved Stadsarkivet for Lyngby-Taarbæk Kommune, Lise Skjøt-Pedersen, viser rundt. Anden del er et

besøg i kirken, hvor sognepræst i Lyngby Kirke, Jørgen Demant, viser rundt.

 

Lyngby Nordre Mølle er en museumsmølle, der er indrettet som en kornmølle med en traditionel teknologi fra 1800-tallet. Møllen drives af Mølleåens vand ved hjælp af det udvendige skovlhjul. Indvendigt i møllen bliver skovlhjulets hastighed forøget i mølleværket, der virker som en stor gearkasse, således at kværnene kører med høj fart. Normalt køres der kun med en kværn; men møllen er desuden udstyret med en kværn koblet til en sigte, en blæsemaskine, en skalkværn, en havrevalse og et hejseværk - som alt sammen kan drives af vandets kraft.

 

Lyngby Kirke ligger højt på en afgrænset bakke midt i byen. Den ældste, midterste del af kirken er bygget i midten af 1100-tallet. I 1300-tallet opførtes midt for kirkens skib på nordsiden de nederste

tre etager af tårnet. Den usædvanlige placering skyldes måske, at afstanden mellem kirkens vestgavl og skrænten var for lille til, at der kunne stå et tårn her. I 1400-tallet blev kirken ombygget og udvidet til sin nuværende størrelse. Kalkmalerierne på hvælvingerne stammer fra

den sidste katolske tid i Danmark omkring 1500. De er ikke fremragende, men typiske for deres tid og bevaret i alle fem hvælvinger. I 2011-2012 blev kirken gennemgribende renoveret. Kirken fik bl.a. et nyt alterbord af billedhuggeren Christian Lemmerz.

Tilmelding fra 1/10 til Kirsten, Kkri@rudersdal.dk.

 

 

Rudersdalegnen 1900-2007

Søllerød Sognegård, 6. december kl. 19:30.

Foredrag ved museumskonsulent, PhD Niels Peter Stilling

 

Med udgangspunkt i bind 2 ”Rudersdal i Danmarkshistorien – de sidste 100 år” vil Niels Peter Stilling berette om egnens dramatiske udvikling i 1900-tallet og frem til kommunesammenlægningen 2007.

Ved indgangen til det ny århundrede levede der i alt godt 8.000 mennesker i de to kommuner, der i 2007 blev sammenlagt. Ved sammenlægningen var indbyggertallet i Søllerød og Birkerød Kommune i alt ca. 55.000. Med andre ord var 1900-tallet karakteriseret ved en uhyre befolkningsvækst, der afspejlede sig på alle måder i de to gamle landsogne.

Perioden 1900-1925 skildres under temaet: ”Landdistrikter under forvandling”. Vi hører om de nye industrier, om arbejderbefolkningen, om bondebyernes opløsning og nye villakvarterer, om skovlandsbyen Høsterkøb og kurbyen Skodsborg. Landsbyskolen bliver til kommuneskole. Børnehjem for stenbroens børn dukker op i det grønne. Nye kirker bygges, og det første alderdomshjem åbnes. Samtidig er der gang i udstykningerne af den gamle landbrugsjord, og vor egn er spekulanternes paradis.

Perioden 1925-1950 handler om den begyndende byplanlægning, fredning, udbygning og besættelse og efterkrigstid. Befolkningen vokser fortsat, men krisen i 1930’erne sætter en bremse i den hastige forstadsudvikling. De sociale forskelle bliver tydelige med yderpunkter som husvildebarakker på bymarkerne og overklassen i nybyggede funkisvillaer. Det politiske liv er –

særlig i Søllerød – præget af voldsomme modsætninger og uhøviske stridigheder om, hvad vej udviklingen skal gå. Trafikplanlægningen sætter ind samtidig med at de første landskabsfredninger gennemføres i 1930’erne. Og så kommer Besættelsen, der totalt ændrer dagligdagen i Danmark. I Birkerød finder vi nogle af pionererne i Danmarks Frihedskamp, men i begge kommuner møder man også folk, der hylder værnemagten. Modsætningerne bliver stadig mere synlige hen imod afslutningen på krigen, og vor egn kommer til at spille en central rolle i befrielsesdagene i maj 1945. Med freden følger på ny en stærk udbygning af såvel industrien som boligerne i de to kommuner.

Perioden 1950-80 er kendetegnet ved den hidtil kraftigste vækst i befolkningstallet frem til midten af 1970’erne, hvor de to kommuner runder henholdsvis 30.000 indbyggere (Søllerød) og 20.000 indbyggere (Birkerød).

Lavkonjunkturen i efterkrigsti den afløses i løbet af 1950’erne af en højkonjunktur og det skattebetalte velfærdssamfund udvikles. Boligbyggeriet eksploderer i 1950’erne, og samtidig begynder ”kampen om dejligheden” for alvor. Det handler om at regulere væksten og bevare vore

grønne landskaber. Meget lykkes i kraft af dygtige politikere og byplanlæggere, men andet går tabt. De glade 1960’erne slutter brat med oliekrisen i 1972/73 – og en ny politisk virkelighed udvikler sig i kølvandet på den begyndende økonomiske krise. Det afspejler sig dog ikke umiddelbart

i lokalpolitikken, hvor kulturlivet blomstrer i begge kommuner i 1970’erne og kulminerer i Birkerød med ”det røde rådhus” og tilhørende hovedbibliotek, der indvies i 1980.

De sidste 27 år 1980-2007 er til gengæld karakteriseret ved en række politiske kampe. Det begynder i Søllerød med Birgitta Brobergs enevældige styre frem til 1986. Hun afløses så af Erik Fabrin, der beholder magten i resten af perioden og gennemfører et samarbejdende kommunalstyre.

I Birkerød er det også kampen mellem Venstre og De Konservative, der præger perioden. Men her kommer også en Lokalliste til og får i årtierne op mod sammenlægningen sat sit tydelige aftryk, selv om de i sidste ende også må erkende, at kommunesammenlægningen måtte blive en realitet.

I kulturlivet er det særlig nedlæggelsen af Holte Gymnasium i 1996 og udviklingen af Projekt Hus til Mantziusgården, man lægger mærke til. Foredraget vil forsøge at komme rundt om det meste, men det er foredragsholders håb, at man også vil læse hans bøger, hvor der står meget mere om vor egns epokegørende og spændende udvikling i 1900-tallet.

 

Særligt medlemstilbud

Niels Peter Stillings ”Rudersdal i Danmarkshistorien”, bd. 1 og 2 forventes at udkomme ultimo 2018. Medlemmer af Historisk-topografisk Selskab for Søllerødegnen kan erhverve bøgerne til produktionsprisen ved at skrive en mail til bestyrelsen (axb@axb.dk), mærket ”Rudersdal i Danmarkshistorien”

Bemærk: Datoen er ændret i forhold til tidligere oplyst i NYT.